Trước lạ sau quen Trước mượn sau xin

Trước lạ sau quen
Trước mượn sau xin
Cáo già