Nghị lực và bền bỉ có thể chinh...

Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ.
Benjamin franklin