Luyện thi có thể giúp cậu vượt qua...

Luyện thi có thể giúp cậu vượt qua 4 năm đại học nhưng sẽ hành hạ cậu 40 năm tiếp theo.
Sưu tầm