Kiềm chế là sức mạnh - Sức mạnh...

Kiềm chế là sức mạnh - Sức mạnh là kiếm chế
Ts lê thẩm dương