Không nên tiết kiệm những khoản còn lại...

Không nên tiết kiệm những khoản còn lại sau chi tiêu, mà hãy tiêu những khoản còn lại sau khi tiết kiệm.
Warrent buffett