Dũng khí cách nỗi lo sợ một bước...

Dũng khí cách nỗi lo sợ một bước chân.
Napoleon hill