Bạn không cần giàu ở điểm xuất phát...

Bạn không cần giàu ở điểm xuất phát nhưng phải có tầm nhìn
Ts lê thẩm dương