Anh có thể là một chút trong một...

Anh có thể là một chút trong một ai đó nhưng anh lại là tất cả trong em.
Sky